வாடகை விற்பனை

விவசாய மெஷின் வாடகை விற்பனை

அறுப்பு மெஷின், டயர் மெஷின், கிளன் மற்றும் கர்தர் மெஷின் வாடகைக்கு விடப்படுகிறது.

கார்கள் வாடகை விற்பனை

கார் மற்றும் டாட்டா ஏஸ் ஆகியவை வாடகைக்கு விடப்படுகிறது.

நெல் வகைகள்